NEW YORK'S TOP AVERAGES

Updated 01/05/2023

 

 

 

MEN

First

Last

Div

%

1. Ken

Fraser

 

64.00

2. G David

Scott

 

50.70

3. Mike

Pierce

 

49.87

4. Paul

Black

 

48.66

5. Jerry

Bernard

 

48.59

6. Eric

Conrad

 

48.45

7. George

Harageones

 

48.37

8. Linwood

Standish

 

46.86

9. Dakota

Frank

 

46.33

10. Peter

Mauer

 

44.30

11. Tom

Bernard

 

43.38

12. Buck

Gofgosky

 

43.14

 

ELDERS-EXEMPT

First

Last

Div

%

1. Jack

Stenberg

3

65.23

2. John

Pautler

3

58.42

3. Glenn

Davis

3

57.34

4. Gary

Dawley

3

55.69

5. Alan

Overbaugh

3

55.04

6. James

Zimmerman

3

52.31

WOMEN

First

Last

Div

%

1. Karen

Graham

 

69.17

2. Sue

Laughlin

 

64.75

3. Ellen

Perry

 

56.50

4. Cindy

Cornwell

 

56.16

5. Sheila

Decker

 

44.38

6. Patty

Blackman

 

43.75

 

JUNIORS

First

Last

Div

%

 

 

 

 

 

B-Boy, G-Girl, C-Cadet

Top 4-6 State Championships Top 4 State Championships

 

 

 

 

 

 

Top 8 for State Championships

 

 

 

NYS NHPA TOP 100 PLAYERS PER DIVISION

 

 

Men

23 Ken Fraser

 

Women

16 Karen Graham

26 Sue Laughlin

48 Ellen Perry

54 Cindy Cornwell

 

Elder

41 Jack Stenberg